Background Image

支持及合作伙伴

我們衷心感謝以下機構於2018年至2020年對本基金的慈善工作提供全力支持: 
(按機構英文名稱排列)

  • 支持伙伴
  • 合作伙伴
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
Pic
© Copyright 2024 Lo Ying Shek Chi Wai Foundation All Rights Reserved.